Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok

Š K O L S K Ý    P O R I A D O K

 

 

                              Školský poriadok materskej školy je vypracovaný v zmysle §153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov , zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole novelizovanou vyhláškou 308/2009 Z. z. a všeobecne záväzného nariadenia mesta Gelnica o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gelnica.        

                           Školský poriadok Materskej školy, Slovenská 49, Gelnica bol schválený na pedagogickej rade dňa 30.8.2017 a podpísaný  zamestnancami materskej školy .


Charakteristika školy: Materská škola, Slovenská 49, Gelnica

Materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je v tichom prostredí, oplotená murovaným plotom a veľkou členitou záhradou a školským dvorom, umožňujúcou vykonávať rôzne pohybové aktivity. Je to prízemná budova so vstupnou šatňou pre všetky triedy.  Vpravo sú dve triedy s príslušenstvom, priamo oproti vchodu je jedáleň, kuchyňa,  vľavo je riaditeľňa a III. trieda s príslušenstvom.

Typ školy: celodenná

Počet tried:  3

Zriaďovateľ: Mestský úrad Gelnica

Materská škola aktívne spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Gelnici, Súkromnou základnou umeleckou školou v Margecanoch, Centrom voľného času v Gelnici, Základnou školou v Gelnici, Mestskou knižnicou, taktiež s centrom pedagogicko–psychologického poradenstva, Špeciálnou pedagogicko – psychologickou poradňou, logopedickou poradňou a ďalšími subjektmi, ktoré sa spolupodieľajú na rozvoji talentu, nadania, či jednotlivých kompetencií detí pred vstupom do ZŠ.

 

Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 06.30 - 16.30 hod.

Riaditeľka materskej školy: Daniela Danková

Konzultačné hodiny : 10.30  – 12:00 hod.

na základe telefonického dohovoru o stretnutí  aj  v čase od 7.30 – 16.00

Vedúca školskej jedálne: Daniela Čechová

Konzultačné hodiny : 10.00 - 14.00 hod.

Učitelia: na triednom rodičovskom združení, alebo podľa dohody s triednou učiteľkou.

Vedenie školy a učitelia poskytujú rodičom odborné rady a konzultácie o dieťati a jeho výchove denne, ale veľmi stručne, aby nebolo ohrozené zdravie detí v triede. Formou pedagogickej osvety poskytujú dostatok informácií na nástenkách školy, na webovej stránke a prostredníctvom Rodičovského združenia a Rady školy.. Poskytujú taktiež informácie o výchovno-vzdelávacej práci školy a pedagogicko-psychologickú osvetu.  Konzultáciu sú možné aj elektronickou formou a to v uzavretej skupine našej materskej školy na facebooku.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasilo ju Mesto Gelnica, zriaďovateľ školy.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období podľa dispozície riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Počas jedného mesiaca je prevádzka zabezpečená v jednej materskej škole v meste pre obidve materské školy mesta. Prevádzka je iba v prípade, ak sa na dochádzku nahlási viac ako 15 detí. Týka sa to aj zimných a jarných prázdnin. Počas vedľajších prázdnin je prevádzka v oboch materských školách ako v riadne pracovné dni.

Prerušenie prevádzky počas hlavných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať Materskú školu Hlavná 117.

Prerušenie, alebo obmedzenie prevádzky počas školského roka sa uskutočňuje pri zníženom počte dochádzajúcich detí, kedy učitelia majú umožnené čerpanie náhradného voľna za nadčasovú prácu a dovolenky. V čase prerušenia prevádzky počas prázdnin sa v škole uskutoční veľké upratovanie, dezinfekcia priestorov, prípadne maľovanie. Prevádzku MŠ môže riaditeľ školy obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. O každom prerušení, alebo obmedzení prevádzky riaditeľ informuje zákonných zástupcov na dostupných miestach v priestoroch školy, na webovej stránke školy.

 

Personálne obsadenie MŠ

 Pedagogickí zamestnanci : pracovné zaradenie

1.    Daniela Danková - riaditeľka

2.    Antónia Dobajová –  učiteľka

3.    Ľudmila Družbacká – učiteľka

4.    Zlatuša Fiľakovská –  učiteľka

     počas dlhodobej PN ju zastupuje p. uč. Denisa Keruľová

5.    Alena Pagáčiková - učiteľka

6.    Mgr. Ivana Vrabeľová – učiteľka - t.č. na MD-

      zastupuje ju p.uč. Natália Krempaská

 

Prevádzkoví zamestnanci: pracovné zaradenie

1.    Daniela Čechová – vedúca ŠJ

2.    Adriana Kovaľová – školníčka

3.    Dana Kuzmová –pomocnica v kuchyni

4.  Oľga Pankievičová – pomocnica v kuchyni

5..    Mária Petríková - kuchárka

 

Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do MŠ

(1) Zápis a prijatie detí do materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Prihlášku obdrží rodič  u riaditeľky materskej školy, ale môže si vypísať aj žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorá je taktiež akceptovateľná. Úvodný pohovor s riaditeľkou školy pred prijatím dieťaťa do materskej školy absolvuje rodič spravidla spolu s dieťaťom. Potrebuje predložiť aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu. Potrebné je uviesť aj telefonický kontakt na rodiča.

O podmienkach prijatia a o prijatí sú rodičia informovaní ihneď po podaní prihlášky a rozhodnutie dostanú písomne poštou, alebo osobne od riaditeľky.

Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke materskej školy spravidla do 15. júna. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ neobdržal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole. O počte prijatých alebo neprijatých detí riaditeľ MŠ písomne informuje zriaďovateľa. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať aj deti so zdravotným znevýhodnením, deti nadané a talentované. Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a iba v prípade voľného miesta. Prednostne sú prijímané deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Najvyšší počet detí v triede MŠ je:

a)    16 v triede pre dvoj až štvorročné deti

b)    20 v triede pre štyri až päťročné deti

c)    24 v triede pre päť až šesťročné deti

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so zdravotným znevýhodnením. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet detí v triede sa znižuje o dve, za každé integrované dieťa.

(2) Dochádzka detí do materskej školy

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Teda učiteľka neprijme do MŠ dieťa choré, a dieťa, ktoré berie antibiotiká. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodičov telefonicky.  Rodič je povinný pri opätovnom návrate dieťaťa do MŠ predložiť potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravé a môže byť opäť umiestnené v kolektíve.

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak dieťa nenavštívi MŠ dlhšie ako 3 dni zo zdravotných dôvodov, rodič po návrate dieťaťa do MŠ prinesie potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať kolektívne zariadenie od lekára.  V prípade, že dieťa nenavštevovalo MŠ z rodinných dôvodov, rodič podpíše Prehlásenie, ktoré mu vydá triedna učiteľka, že dieťa prichádza z bezinfekčného prostredia a neužíva antibiotiká. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi školy dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

           V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom, na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia. V prípade, že rodič zatají nejakú skutočnosť o dieťati, alebo učiteľka zistí u dieťaťa napr. známky autizmu, alebo iné príznaky, rodič navštívi na radu učiteľky odborníka a o výsledku informuje učiteľky v triede potvrdením o zmene zdravotného stavu. V prípade, že rodič vyšetrenie odmietne, bude predčasne ukončené jeho predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

(3)  Úhrada príspevkov na dochádzku

Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením mesta Gelnica -  je to 10 €. Dieťa mladšie ako tri roky hradí poplatok 50€  až do mesiaca, v ktorom dovŕši tri roky vrátane.

 Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (nie však opakovane) b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie dieťaťa. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Poplatky sa uhrádzajú na účet mesta!

       ŠKOLNÉ   - SK 42 5600 0000 0004 0808 9002  

                          vedený v Prima banke v Gelnici, 

       STRAVA - SK26 0200 0000 0016 6070 5051

                          vedený vo VUB a.s. pobočka Gelnica

                                                            vždy do 20. dňa v mesiaci

 

 

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ

 

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

 

     I. trieda : 2-4 ročné deti    

     II. trieda : 3-5 ročné deti   

     III. trieda : 5-6 ročné deti a s odkladom povinnej školskej

                                                   dochádzky

2. Preberanie a odovzdávanie detí

Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať zdravé dieťa službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru alebo posielať dieťa do MŠ samotné. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. V prípade, že pri odovzdávaní dieťaťa zákonnému zástupcovi učiteľka zistí, že ten je pod vplyvom návykovej látky a javí známky nejasnej reči, či  neistej chôdze, môže učiteľka  odmietnuť jeho odovzdanie a volá druhému rodičovi. Ak sa to opakuje aj druhý krát – riaditeľka hlási túto skutočnosť príslušnému sociálnemu úradu UPSVaR. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Deti sa schádzajú v MŠ od 6,30 h do 7,30 h v II. triede MŠ Od 7,30 h do 8,00 h sa deti schádzajú vo svojich triedach.
Podobne je to pri popoludňajšom rozchádzaní. Do 15,30 h sa deti nachádzajú vo svojich triedach. Od 15,30 h do 16, 30 h si svoje deti rodičia vyzdvihnú  v II. triede.

·         Rodičia nevstupujú do triedy v topánkach

·         Rodič zvolí pre dieťa na prezuvky vhodnú pevnú obuv – nie šľapky !

V prípade, že si rodič do 16.30 hod. bez predchádzajúceho oznámenia o neskoršom prevzatí dieťaťa nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná tieto kroky :

 1. telefonicky kontaktuje rodiča, alebo iných príbuzných, aby si dieťa vyzdvihli
 2. ak sa nevie s rodičmi skontaktovať – počká do 16.30hod.
 3. ak rodič dovtedy nepríde – volá na políciu
 4. na dvere vyvesí oznam, že dieťa je na polícii a rodič sa kontaktuje  s príslušným útvarom policie na tel. čísle: 053 4822 176
 5. ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy, bude dieťa z materskej školy vylúčené

 

3. Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si po vstupe do budovy MŠ očistia obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ príslušnej triedy, za hygienu, čistotu skriniek a šatne, uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec. MŠ je v čase od 8.00 do 15.00 uzamknutá,

4. Organizácia v umyvárni

Každá trieda ma samostatnú umyváreň. Každé dieťa ma vlastný uterák, hrebeň, zubnú kefku, zubnú pastu a umelohmotný pohárik na určenej značke. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedajú určení prevádzkoví pracovníci. Rodičia berú uteráky na vypranie každý piatok.
Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy a prevádzkový zamestnanec.

5. Organizácia podávania stravy

Jedlo sa podáva deťom v týchto časových intervaloch:

                         I.a II.trieda                                  III.trieda
Desiata:          8.30 – 9.00                              9. 00 –   9.15
Obed:           11.30 – 12.00                           12. 00 - 12. 30
Olovrant:        14.30 – 14.45                         14. 45 – 15.00

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa stravovania v školskej jedálni sú uvedené v Prevádzkovom poriadku ŠJ pri MŠ, Slovenská 49, Gelnica. 
Pedagogickí zamestnanci  zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie pri jedle. Vedú deti k osvojeniu si návykov kultúrneho stravovania, pričom v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup. Nenásilne usmerňujú deti počas jedla, na žiadosť rodičov aj prikrmujú. Počas obeda pri stolovaní pomáhajú aj pomocnice v kuchyni. . Deti (2,3,4 ročné) používajú pri jedle lyžicu, deti ( 5,6 ročné ) používajú pri jedle príbor. Za kvalitu a predpísane množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca ŠJ. Ďalej zabezpečuje zaisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Za organizáciu a výchovný proces zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky.
Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi, pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a pri zabezpečovaní pitného režimu.
Informuje a prerokúva zásadné koncepčné otázky a úlohy v oblasti školského stravovania, uplatňuje záujmy rodičov, detí, pracovníkov školy k činnosti zariadenia školského stravovania.

 

6. Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Na vychádzke nemôže mať pedagogicky pracovník viac ako 20 detí vo veku od štyroch do piatich rokov alebo 22 deti starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky , deti vo veku od troch do štyroch rokov a s triedou s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí len za prítomnosti dvoch zamestnancov. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri pobyte na školskom dvore zodpovedajú učiteľky tak isto, ako je to rozpracované pri vychádzke. Pedagogické pracovníčky opúšťajú areál MŠ až vtedy, keď majú zhromaždené všetky prítomné deti, ktoré sú im zverené.  Deti majú primerané oblečenie a obuv, aby učiteľka nemusela pobyt vonku skracovať. Aby  dieťa nešlo domov špinavé, je vhodné, ak má na pobyt vonku náhradné oblečenie,  Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity.V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

 7. Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie deti (pyžamo). Deti oddychujú na ležadlách. Prádlo pozostávajúce z obliečky na vankúš, paplón, plachtu a pyžamka perú rodičia doma – každý posledný piatok v mesiaci. Prádlo je označené a odovzdané v plátennom vrecúšku. Učiteľka pri odpočinku zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku (5 – 6 ročné  deti).

 1. Organizácia pri krúžkoch

Učiteľka odovzdá inému učiteľovi, alebo lektorovi, ktorý opúšťa budovu dieťa iba na podpis v zošite na tom určenom. Učiteľka podpisom potvrdí, že dieťa sa vrátilo v poriadku.

 

VYMEDZENIA POVINNOSTÍ A PRÁV ZAMESTNANCOV

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov  , ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

1. Zamestnanci majú najmä tieto povinnosti a zodpovednosti:

–  plniť príkazy priameho nadriadeného
–  využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh
–  dodržiavať pracovný čas
–  bezdôvodne neopúšťať pracovisko
–  dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
–  na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7  ods. 1 písm. c/ zákaz fajčenia v materských školách a jej objekte
–  na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ,o zákaze požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce
–  ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím

 

2. Každý pracovník ma tieto práva:

– právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu
– na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie sa po práci 
– požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú prácu
– oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonávanej

3. Povinnosti pedagogických zamestnancov:

-  zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ
- viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy je zvýšene ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. výletoch, v škole v prírode, vychádzkach a pod.)
- dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov
-   zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
-  v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych aktívoch, prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí a to ústne alebo písomne, poskytovať im odborné poradenstvo
-  spolupracovať s ostatnými zamestnancami materskej školy
-  sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – súkromný mobil používať iba vo výnimočných prípadoch

 

PRÁVA A POVINNOSTÍ DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

1. Dieťa má právo na:

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
b) bezplatne vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav
d) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
e) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
f) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
g) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

2. Dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo

na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

3. Dieťa je povinné:

a) neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie
d) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia má právo:

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
b) oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
d) na poskytovanie poradenských služieb
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy
f) vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
f) dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom

 

 

ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:

 • z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená Zákonom 317/ 2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy , v pracovnej náplni pedagogických zamestnancov a v Pláne práce na príslušný školský rok. V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na zmeny striedavo dvaja učitelia.

 

STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 11 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č.81/1997 Z. z. a v znení vyhlášky MŠ SR č. 540/2004 Z. z., § 146 až 150 Zákonníka práce č.311/2001 Z. z., zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, zákonom NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane ľudí v znení neskorších predpisov v štvrtej časti „ Zdravé životné podmienky a pracovné podmienky, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa. Všetky interné predpisy a smernice týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú spracované v Koncepcii politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v dokumentácii ochrany pred požiarmi. Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Vlády SR č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých ukladá prevádzkovateľovi zariadenia vypracovať Prevádzkový poriadok, ktorý nám schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Prevádzkový poriadok (PP) je súhrn opatrení na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.
V zmysle vyhlášky č. 306 /2008 o materských školách a novelizovanou Vyhláškou 308/2009 Z. z. v znení zmien a doplnkov podľa § 7 ods.1 za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods.2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa, až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Učitelia zabezpečujú ochranu detí pred škodlivými vplyvmi a patologickými javmi. Spoločne s rodičmi a odborníkmi riešia poruchy správania. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie OPP vykonáva riaditeľka .

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami a organizovaní výletov a školských akcií

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:
 a) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom deti podľa osobitného predpisu § 29 ods. 9) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)
b) MŠ môže organizovať výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe ročného plánu práce školy, najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné a hygienické podmienky a fyziologické potreby detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť verejné hromadné dopravné prostriedky.
 

 

 

OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU

Kľúče od materskej školy má riaditeľka, školníčka a učiteľka poverená zastupovaním.     Školníčka je povinná skontrolovať uzatvorenie okien a vchody na budove. Upratovačky a učiteľky  zodpovedajú za uzatvorenie okien počas pobytu vonku a uzamknutie vchodových dverí o 8. 00 hod. Kľúč školskej kuchyne vlastní riaditeľka školy, vedúca školskej jedálne,  kuchárka a školníčka. V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.
Vetranie miestnosti sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Po ukončení prevádzky školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. Osobné veci si zamestnanci školy odkladajú na určené  miesto.

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole - DENNÝ PORIADOK

Výchovná a vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.
 

Denný poriadok  pre 2 – 4  a 4 – 5 ročné deti

 

 Čas

Činnosti

6.30

 • Príchod do MŠ, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity

8.30-9.00

 • Osobná hygiena, desiata

9.00

 • Edukačné aktivity, pobyt vonku

11.30 – 12.00

 • Osobná hygiena, obed

12.00

 • čítanie na pokračovanie, odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenia

14.30 – 14.45

 • osobná hygiena, olovrant

14.45

 • hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo riadené, edukačné aktivity

 

pre 5 - 6 ročné deti a deti s OŠD

 

 Čas

Činnosti

7.30

 • Príchod do MŠ, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity

9.00-9.15

 • Osobná hygiena, desiata

9.15

 • Edukačné aktivity, pobyt vonku

12.00 – 12.30

 • Osobná hygiena, obed

12.30

 • čítanie na pokračovanie, odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenia ,krúžková činnosť

 14.45 – 15.00

 • osobná hygiena, olovrant

15.00

 • hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo riadené, edukačné aktivity

 


 

V Gelnici 30.08.2017


                                                    Daniela Danková, riaditeľka MŠ