Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok

I. Úvodné ustanovenia školského poriadku

Školský poriadok je vydaný riaditeľom školy na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „školský zákon). Školský poriadok predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických i ostatných zamestnancov školy. Škola je zodpovedná za realizáciu práva na vzdelanie tým, že organizuje vnútorný chod školy, výchovu a vzdelávanie žiakov a vytvára podmienky pre fungujúce, otvorené, vzájomne prospešné a podporujúce medziľudské vzťahy. Škola je miestom efektívneho využitia času výchovy a vzdelávania. Školský poriadok je vypracovaný na základe medzinárodných dohovorov a zmlúv, ku ktorým sa prihlásila Slovenská republika, ako sú Deklarácia práv dieťaťa a Listina základných práv a slobôd, tiež ďalšie legislatívne a všeobecne záväzné právne normy, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania detí a žiakov uvedených na konci školského poriadku Školský poriadok predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických i ostatných zamestnancov školy a Všeobecne záväzného nariadenia / VZN / mesta Gelnica o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach, pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Gelnica. Školský poriadok Materskej školy, Slovenská 49, Gelnica bol prerokovaný a schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa 30.08.2020 a podpísaný zamestnancami materskej školy na prevádzkovej porade.

Nový Školský poriadok bol vydaný z dôvodu zmien v legislatíve a vydania nových právnych predpisov.

II. Podrobnosti a dôležité skutočnosti školského poriadku

Charakteristika školy: Materská škola, Slovenská 49, Gelnica

Materská škola je po rekonštrukcii štvortriedna a realizuje inkluzívne vzdelávanie. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinnej školskej dochádzky. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Materská škola je v tichom prostredí, oplotená murovaným plotom a veľkou členitou záhradou a školským dvorom, umožňujúcou vykonávať rôzne pohybové aktivity. Je to poschodová budova so vstupnou šatňou pre všetky triedy. Vpravo sú dve triedy / ŽABKY a LIENKY s príslušenstvom, priamo oproti vchodu je jedáleň, kuchyňa,  vľavo je denná miestnosť pre pedagogických zamestnancov a IV. trieda - VČIELKY s príslušenstvom. Na poschodí sa nachádza III. trieda - ŽABKY s príslušenstvom a kancelária riaditeľky MŠ.

Typ školy: celodenná

Počet tried: 4

Zriaďovateľ: Mestský úrad Gelnica

Materská škola aktívne spolupracuje so Základnou umeleckou školou v Gelnici, Centrom voľného času v Gelnici, Základnou školou v Gelnici, Mestskou knižnicou, taktiež s centrom pedagogicko–psychologického poradenstva, Špeciálnou pedagogicko – psychologickou poradňou, logopedickou poradňou, Súkromnou základnou umeleckou školou v Margecanoch, a ďalšími subjektmi, ktoré sa spolupodieľajú na rozvoji talentu, nadania, či jednotlivých kompetencií detí pred vstupom do ZŠ.

Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch

od 06.30 - 16.00 hod.

Riaditeľka materskej školy: Daniela Danková

Konzultačné hodiny po telefóne: 10.30 – 13:00 hod.

/0907 164 689 alebo 0904 527 902/

na základe telefonického dohovoru

o stretnutí aj v čase od 7.30 – 16.00

Vedúca školskej jedálne: Daniela Čechová

Konzultačné hodiny po telefóne : 10.00 - 14.00 hod.

/ 0904 527 899 /

osobne od 6.30 do 8.00

Učitelia: v čase prijímania a rozchádzania detí a podľa dohody.

Vedenie školy a učitelia poskytujú rodičom odborné rady a konzultácie o dieťati a jeho výchove denne. Formou pedagogickej osvety poskytujú dostatok informácií na nástenkách školy, na webovej stránke a prostredníctvom Rodičovského združenia a Rady školy. Poskytujú taktiež informácie o výchovno-vzdelávacej práci školy a pedagogicko-psychologickú osvetu.

Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasilo ju Mesto Gelnica, zriaďovateľ školy.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov na štyri týždne. V tomto období podľa dispozície riaditeľky materskej školy vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Počas jedného mesiaca je prevádzka zabezpečená v jednej materskej škole v meste pre obidve materské školy mesta, alebo podľa záujmu rodičov aj obidva mesiace. Jeden mesiac v MŠ Hlavná 117 a druhý mesiac v MŠ Slovenská 49 / mesiace sa určujú podľa dohody. Prevádzka je iba v prípade, ak sa na dochádzku nahlási viac ako 15 detí. Týka sa to aj vedľajších prázdnin. Prevádzku počas letných prázdnin a prerušenie prevádzky počas letných prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred. Prevádzku počas vedľajších prázdnin a prerušenie prevádzky počas vedľajších prázdnin oznámi riaditeľka materskej školy včas – oznamom v internetových skupinách v meseengeri a oznamom na vchodových dverách. / Prerušenie, alebo obmedzenie prevádzky počas školského roka sa uskutočňuje pri zníženom počte dochádzajúcich detí, kedy učitelia majú umožnené čerpanie náhradného voľna za nadčasovú prácu a dovolenky. V čase prerušenia prevádzky počas prázdnin sa v škole uskutoční veľké upratovanie, dezinfekcia priestorov, prípadne maľovanie. Prevádzku MŠ môže riaditeľ školy obmedziť alebo prerušiť po prerokovaní so zákonnými zástupcami a so súhlasom zriaďovateľa. O každom prerušení, alebo obmedzení prevádzky riaditeľ informuje zákonných zástupcov na dostupných miestach v priestoroch školy, na webovej stránke školy /

Personálne obsadenie MŠ

Pedagogickí zamestnanci : pracovné zaradenie

 1. Daniela Danková - riaditeľka

 2. Antónia Dobajová – učiteľka

 3. Zlatuša Fiľakovská – učiteľka

 4. Denisa Keruľová – učiteľka

 5. Natália Krempaská - učiteľka

 6. Ing.Bc. Daniela Danková– učiteľka

 7. počas MD zastupujúca Martina Pavuková/

 8. Martina Ogurčáková

 9. Mgr. Ivana Vargová – učiteľka

Pedagogickí pracovníci prijatí cez Projekt PRIM

1. Mgr. Adriana Mochnáčová – školský špeciálny pedagóg

2. Gejza Jablonovský – pedagogický asistent

3. Miroslava Hulejová – pedagogický asistent

4. Lucia Švedová - pedagogický asistent

5. Zoltán Kačány – rodičovský asistent

Prevádzkoví zamestnanci: pracovné zaradenie

 1. Daniela Čechová – vedúca ŠJ

 2. Oľga Pankievičová – pomocná kuchárka

 3. Mária Petríková – kuchárka

 4. Adriana Kovaľová – školníčka

 5. Jozefína Ambrózová - upratovačka

Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do MŠ

(1) Zápis a prijatie detí do materskej školy

Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita materskej školy. Prihlášku obdrží rodič u riaditeľky materskej školy, ale môže si vypísať aj žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorá je taktiež akceptovateľná. Úvodný pohovor s riaditeľkou školy pred prijatím dieťaťa do materskej školy absolvuje rodič spravidla spolu s dieťaťom. Potrebuje predložiť aj potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a spôsobilosti dieťaťa navštevovať6 materskú školu. Potrebné je uviesť aj telefonický kontakt na rodiča. O podmienkach prijatia a o prijatí sú rodičia informovaní ihneď po podaní prihlášky a rozhodnutie dostanú písomne poštou, alebo osobne od riaditeľky. Všetky potrebné informácie nájdu rodičia aj na internetovej stránke školy www.mssgl.estranky.sk Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičom alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas), alebo o ukončení dochádzky.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta príslušného roka, je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta príslušného roka. Pôjde spravidla o deti s nadaním alebo o deti, ktoré dovŕšia päť rokov v priebehu mesiaca september.

Dôležité: Ak zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta nasledujúceho roka nedovŕši šesť rokov veku, uvažuje o tom, že požiada základnú školu o to, aby bolo jeho dieťa od ďalšieho nasledujúceho školského roku výnimočne prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky, je potrebné, aby riaditeľa materskej školy, v ktorej je dané dieťa prijaté alebo do ktorej o prijatie zákonní zástupcovia žiadajú, požiadal o prijatie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku, a je povinný k žiadosti predložiť: - súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a - súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe :

- písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast

- s informovaným súhlasom rodiča.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča .

Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie od nového školského roku do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať.

O počte prijatých alebo neprijatých detí riaditeľ MŠ písomne informuje zriaďovateľa - do 15. júla zašle zoznam detí prijatých na povinné predprimárne vzdelávanie obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Zoznam obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, na základe žiadosti zákonného zástupcu sa môžu integrovať aj deti so zdravotným znevýhodnením, deti nadané a talentované.

Deti mladšie ako tri roky môžu byť prijaté, ak dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a iba v prípade voľného miesta. Prednostne sú prijímané deti, ktoré si plnenia povinnú školskú dochádzku.

Najvyšší počet detí v triede MŠ je:

 1. 10 v triede dvojročných detí

 2. 20 v triede pre tri až štvorročné deti

 3. 21 v triede pre štyri až päťročné deti

 4. 22 v triede pre päť až šesťročné deti

Ak sa do triedy zaradí dieťa mladšie ako tri roky, zníži sa najvyšší počet detí v triede o jedno dieťa. Do samostatnej triedy s deťmi mladšími ako tri roky sa prijíma najmenej päť detí a najviac desať detí. Pokiaľ je v triede s deťmi mladšími ako tri roky viac ako desať detí, ich výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo traja učitelia. Do triedy sa môžu prijať najviac dve deti so zdravotným znevýhodnením. Ak sa prijalo takéto dieťa, najvyšší počet detí v triede sa znižuje o dve, za každé integrované dieťa.

(2) Dochádzka detí do materskej školy

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ. Teda učiteľka neprijme do MŠ dieťa choré, a dieťa, ktoré berie antibiotiká. Rodič nesmie túto skutočnosť zatajiť. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje rodičov telefonicky. Rodič dieťaťa, ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie je povinný pri opätovnom návrate dieťaťa do MŠ /pri chýbaní viac ako 7 dní/ predložiť potvrdenie od lekára, že dieťa bolo choré a môže opäť navštevovať MŠ. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak dieťa nenavštívi MŠ dlhšiu dobu – riadime sa aktuálnymi epidemiologickými opatreniami. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi školy dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľ po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.
V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom, na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas.
Ak počas dochádzky dieťaťa so zdravotným znevýhodnením do materskej školy nastane zmena v charaktere zdravotného znevýhodnenia, riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom podá návrh na preradenie dieťaťa do inej materskej školy s prihliadnutím na charakter postihnutia. V prípade, že rodič zatají nejakú skutočnosť o dieťati, alebo učiteľka zistí u dieťaťa napr. známky autizmu, alebo iné príznaky, rodič navštívi na radu učiteľky odborníka a o výsledku informuje učiteľky v triede potvrdením o zmene zdravotného stavu. V prípade, že rodič vyšetrenie odmietne, bude predčasne ukončené jeho predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

(3) Úhrada príspevkov na dochádzku

Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením mesta Gelnica / VZN/ - je to 20 €.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré si plní povinné predprimárne vzdelávanie

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (nie však opakovane)

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza aj výdavky na stravovanie dieťaťa. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením / VZN /

POPLATKY sa uhrádzajú na účet mesta!

ŠKOLNÉ : SK42 5600 0000 0004 0808 9002 Prima banka Gelnica

STRAVA: SK46 5600 0000 0004 0808 6020 Prima banka Gelnica

info pre prijímateľa : meno dieťaťa a MŠ Slovenská 49

 

VNÚTORNÁ ORGANIZÁCIA MŠ

1. Organizácia tried a vekové zloženie detí

I. trieda : 2 - 3 ročné deti - MRAVČEKOVIA

II. trieda : 3 - 4 ročné deti - LIENKY

III. trieda : 4 - 6 ročné deti - ŽABKY

IV. trieda : 5 - 6 ročné deti

                 a deti s pokračovaním plnenia povinného

                  predprimárneho vzdelávania - VČIELKY

2. Preberanie a odovzdávanie detí

Pri príchode dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať zdravé dieťa službukonajúcej učiteľke osobne, nenechať dieťa v šatni bez dozoru alebo posielať dieťa do MŠ samotné. Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ, ktorý zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho v práci strieda. V prípade, že pri odovzdávaní dieťaťa zákonnému zástupcovi učiteľka zistí, že ten je pod vplyvom návykovej látky a javí známky nejasnej reči, či neistej chôdze, môže učiteľka odmietnuť jeho odovzdanie a volá druhému rodičovi. Ak sa to opakuje aj druhý krát – riaditeľka hlási túto skutočnosť príslušnému sociálnemu úradu UPSVaR. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa nie mladšie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci MŠ od prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Deti sa schádzajú v MŠ od 6,30 hod. do 7,00 hod. v triede Lienky, od 7,00 h do 8,00 h sa deti schádzajú vo svojich triedach.

Podobne je to pri popoludňajšom rozchádzaní. Do 15,30 h sa deti nachádzajú vo svojich triedach. Od 15,30 h do 16, 00 h si svoje deti rodičia vyzdvihnú v II. triede - Lienky.

 • Rodičia nevstupujú do triedy v topánkach

 • Rodič zvolí pre dieťa na prezúvky vhodnú pevnú obuv – nie šľapky !

V prípade, že si rodič do 16.00 hod. bez predchádzajúceho oznámenia o neskoršom prevzatí dieťaťa nevyzdvihne dieťa z MŠ, učiteľka vykoná tieto kroky :

 1. telefonicky kontaktuje rodiča, alebo iných príbuzných, aby si dieťa vyzdvihli

 2. ak sa nevie s rodičmi skontaktovať – počká do 16.30hod.

 3. ak rodič dovtedy nepríde – volá na políciu

 4. na dvere vyvesí oznam, že dieťa je na polícii a rodič sa kontaktuje s príslušným útvarom policie na tel. čísle: 053 4822 176

 5. ak si rodič nevyzdvihne dieťa z MŠ 2x po dobe prevádzky školy, bude dieťa z materskej školy vylúčené

V žiadnom prípade si učiteľka dieťa nemôže vziať domov!!!

 3. Organizácia v šatni

Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si po vstupe do budovy MŠ očistia obuv. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľmi deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách a estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ príslušnej triedy, za hygienu, čistotu skriniek a šatne, uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec. MŠ je v čase od 8.00 do 15.00 uzamknutá,

4. Organizácia v umyvárni

Každá trieda ma samostatnú umyváreň. Každé dieťa ma vlastný uterák, / počas covid opatrení papierový/ hrebeň, zubnú kefku, zubnú pastu a umelohmotný pohárik na určenej značke. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedajú určení prevádzkoví pracovníci. Rodičia berú uteráky na vypranie každý piatok.
Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľ príslušnej triedy a prevádzkový zamestnanec.

5. Organizácia podávania stravy

Jedlo sa podáva deťom v týchto časových intervaloch:

MRAVČEKOVIA a LIENKY :

desiata: 8.20 – 8.40

obed: 11.20 – 11.40

olovrant: 14.20 – 14.35

ŽABKY:

desiata: 8.40 – 9.00

obed: 11.40 – 12.00

olovrant: 14.35 – 14.50

VČIELKY

desiata: 9.00 – 9.15

obed: 12.00 – 12.20

olovrant: 14.50 – 15.00

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa stravovania v školskej jedálni sú uvedené v Prevádzkovom poriadku ŠJ pri MŠ, Slovenská 49, Gelnica.
Pedagogickí zamestnanci zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie pri jedle. Vedú deti k osvojeniu si návykov kultúrneho stravovania, pričom v maximálnej miere uplatňujú individuálny prístup. Nenásilne usmerňujú deti počas jedla, na žiadosť rodičov aj prikrmujú. Počas obeda pri stolovaní pomáhajú aj prevádzkové pracovníčky. Deti (2,3,4 ročné) používajú pri jedle lyžicu, deti ( 5,6 ročné ) používajú pri jedle príbor. Za kvalitu a predpísane množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca ŠJ. Ďalej zabezpečuje zaisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.
Za organizáciu a výchovný proces zodpovedá riaditeľka MŠ a učiteľky.
Vedúci zariadenia školského stravovania spolupracuje s riaditeľom školy pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi, pri výchove k spoločenskému správaniu, k zásadám zdravej výživy, k hygiene a stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov detí a pri zabezpečovaní pitného režimu.
Informuje a prerokúva zásadné koncepčné otázky a úlohy v oblasti školského stravovania, uplatňuje záujmy rodičov, detí, pracovníkov školy k činnosti zariadenia školského stravovania.

6. Pobyt detí vonku

Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky materskej školy. Na vychádzke nemôže mať pedagogicky pracovník viac ako 20 detí vo veku od štyroch do piatich rokov alebo 22 deti starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (sánkovanie, turistická vychádzka), riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá bude dbať na bezpečnosť detí. S triedou detí mladších ako 3 roky , deti vo veku od troch do štyroch rokov a s triedou s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí len za prítomnosti dvoch zamestnancov. Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí pri pobyte na školskom dvore zodpovedajú učiteľky tak isto, ako je to rozpracované pri vychádzke. Pedagogické pracovníčky opúšťajú areál MŠ až vtedy, keď majú zhromaždené všetky prítomné deti, ktoré sú im zverené. Deti majú primerané oblečenie a obuv, aby učiteľka nemusela pobyt vonku skracovať. Aby dieťa nešlo domov špinavé, je vhodné, ak má na pobyt vonku náhradné oblečenie, Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity.V záujme zdravého psychosomatického rozvoja dieťaťa sa realizuje každý deň. Výnimkou sú nepriaznivé klimatické podmienky: silný nárazový vietor, silný mráz a dážď. V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

7. Organizácia v spálni

Počas popoludňajšieho oddychu v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie deti (pyžamo). Deti oddychujú na ležadlách. Prádlo – posteľná bielizeň, pozostávajúce z obliečky na vankúš, paplón, plachtu a pyžamka perú rodičia doma – každý tretí piatok. Počas pandemických opatrení každý týždeň. Prádlo je označené a odovzdané v plátennom vrecúšku. Učiteľka pri odpočinku zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku (5 – 6 ročné deti).

 1. Organizácia pri krúžkoch

Učiteľka odovzdá inému učiteľovi, alebo lektorovi, ktorý opúšťa budovu dieťa iba na podpis v zošite na tom určenom. Učiteľka podpisom potvrdí, že dieťa sa vrátilo v poriadku.V prípade, že sa krúžok realizuje v MŠ, realizuje sa v čase od 13.30 do 14.30 hod, v skupinách, po odpočinku detí.

VYMEDZENIA POVINNOSTÍ A PRÁV ZAMESTNANCOV

Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov školy vyplýva z platných všeobecných právnych predpisov, ich pracovnej náplne a z príkazov a pokynov ich nadriadených. Príkazmi a pokynmi možno operatívne zasahovať do pracovnej náplne zamestnancov.

1. Zamestnanci majú najmä tieto povinnosti a zodpovednosti:

– plniť príkazy priameho nadriadeného
– využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh
– dodržiavať pracovný čas
– bezdôvodne neopúšťať pracovisko
– dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany
– na základe zákona NRSR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov dodržiavať § 7 ods. 1 písm. c/ zákaz fajčenia v materských školách a jej objekte
– na základe zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. a jeho novely zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ,o zákaze požívania alkoholických nápojov a zneužívania omamných a psychotropných látok dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje na pracovisku a v pracovnom čase aj mimo pracoviska a zároveň nenastupovať pod ich vplyvom do práce
– ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím

2. Každý pracovník ma tieto práva:

– právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu
– na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie sa po práci
– požadovať pomôcky na plnenie daných úloh a vykonanie potrebných opatrení pre bezpečnú prácu
– oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými, bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci nim vykonávanej

3. Povinnosti pedagogických zamestnancov:

- zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí v MŠ
- viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri činnostiach kedy je zvýšene ohrozenie zdravia detí a pri školských podujatiach (napr. výletoch, v škole v prírode, vychádzkach a pod.)
- dodržiavať stanovené metodické postupy, postupovať podľa schválených pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov
- zvyšovať úroveň svojej práce odborným vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
- v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí; na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich na triednych aktívoch, prípadne na individuálne dohodnutých stretnutiach, pri preberaní detí a to ústne alebo písomne, poskytovať im odborné poradenstvo
- spolupracovať s ostatnými zamestnancami materskej školy
- sústavne sa oboznamovať s právnymi predpismi a inými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – súkromný mobil používať iba vo výnimočných prípadoch. Počas výchovno – vzdelávacej činnosti je ZAKÁZANÉ používať mobil.

PRÁVA A POVINNOSTÍ DETÍ A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

1. Dieťa má právo na:

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu
b) bezplatne vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky c) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, možnosti, nadanie a zdravotný stav
d) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním
e) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí
f) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny
g) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

2. Dieťa so zdravotným znevýhodnením má právo

na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

3. Dieťa je povinné:

a) neobmedzovať svojim konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania
b) dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy
c) chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie
d) konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní
e) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy
f) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

4. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia má právo:

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania
b) oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom
c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa
d) na poskytovanie poradenských služieb
e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy vo výnimočných prípadoch
f) vyjadrovať sa ku školskému vzdelávaciemu programu prostredníctvom orgánov školskej samosprávy

5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný:

a) vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie
b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom
c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
d) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
e) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo
f) dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom

Postup materskej školy vo vzťahu k napĺňaniu rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov pri vzniku nezhôd a sporov sa riadi týmito zásadami, princípmi a pravidlami:

 1. počas konania o rozvode alebo úprave výkonu rodičovských práv a povinností materská škola dbá o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť);

 2. materská škola počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachováva neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa. V prípade potreby pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, pričom obsah tohto písomného stanoviska neposkytne ani jednému zákonnému zástupcovi;

 3. v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami materská škola bude rešpektovať len rozhodnutie súdu alebo predbežné opatrenie súdu (neodkladné opatrenie), ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa. Materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované;

 4. v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu do starostlivosti len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať;

 5. priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa mimo súdom presne určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentami disponuje;

 6. priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd, resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody.

 

Ak zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť materskej školy, riadenie materskej školy a poškodzovať dobré meno materskej školy na verejnosti, materská škola bude postupovať v súlade s § 19b ods. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

ROZVRHNUTIE PRACOVNÉHO ČASU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca pozostáva:

 • z času, počas ktorého vykonáva vyučovaciu a výchovnú činnosť, ktorá je ustanovená Nariadením vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • z času, počas ktorého vykonáva ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou, ktoré sú bližšie rozpracované v Pracovnom poriadku školy, v pracovnej náplni pedagogických zamestnancov a v akčnom pláne školy. V triede s celodennou prevádzkou zabezpečujú predprimárne vzdelávanie na zmeny striedavo dvaja učitelia.

STAROSTLIVOSŤ O HYGIENU, ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ DETÍ

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 11 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č.81/1997 Z. z. a v znení vyhlášky MŠ SR č. 540/2004 Z. z., § 146 až 150 Zákonníka práce č.311/2001 Z. z., zákonom č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, zákonom NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane ľudí v znení neskorších predpisov v štvrtej časti „ Zdravé životné podmienky a pracovné podmienky, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa. Všetky interné predpisy a smernice týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú spracované v Koncepcii politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v dokumentácii ochrany pred požiarmi. Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Vlády SR č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých ukladá prevádzkovateľovi zariadenia vypracovať Prevádzkový poriadok, ktorý nám schválil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi. Prevádzkový poriadok (PP) je súhrn opatrení na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko poškodenia zdravia.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa, až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Učitelia zabezpečujú ochranu detí pred škodlivými vplyvmi a patologickými javmi. Spoločne s rodičmi a odborníkmi riešia poruchy správania. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Kontrolu bezpečnosti na pracovisku, zistenie nedostatkov, používanie OPP vykonáva riaditeľka .

Pravidlá dodržiavania bezpečnosti a zdravia detí pri preprave dopravnými prostriedkami a organizovaní výletov a školských akcií

Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:
a) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom deti podľa osobitného predpisu § 29 ods. 9) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)
b) MŠ môže organizovať výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.
Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe ročného plánu práce školy, najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na ich bezpečné a hygienické podmienky a fyziologické potreby detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam – /informovaný súhlas/, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby.

Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť verejné hromadné dopravné prostriedky.

OCHRANA SPOLOČNÉHO MAJETKU

Kľúče od materskej školy má riaditeľka, školníčka a učiteľka – iba vtedy, ak je poverená zastupovaním. Školníčka je povinná skontrolovať uzatvorenie okien a vchody na budove. Upratovačky a učiteľky zodpovedajú za uzatvorenie okien počas pobytu vonku a uzamknutie vchodových dverí o 8. 00 hod. Kľúč od školskej kuchyne vlastní riaditeľka školy, vedúca školskej jedálne, kuchárka. V budove školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.
Vetranie miestnosti sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca MŠ. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. Po ukončení prevádzky školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na uzamykateľné, vopred určené miesto. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce. Osobné veci si zamestnanci školy odkladajú na určené miesto.

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole - DENNÝ PORIADOK

Výchovná a vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy. Denný poriadok je podľa jednotlivých tried a teda veku detí.

Je prílohou Školského poriadku.

III. Záverečné ustanovenia

Pri tvorbe a spracovaní školského poriadku mala riaditeľka k dispozícii nasledovné legislatívne predpisy a normy, metodické a organizačné pokyny i usmernenia:

 1. Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 2. Zákon č.138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 3. Vyhláška č. 541/2021 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o materskej škole

 4. Zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 5. https://www.minedu.sk/data/att/19514.pdf

 6. Dohovor o právach dieťaťa prijatý dňa 20.11.1989 Valným zhromaždením OSN

 7. Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia na príslušný školský rok, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 8. Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach

 9. Organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, odboru školstva


V Gelnici 30.08.2022


Daniela Danková, riaditeľka MŠ