Choď na obsah Choď na menu
 


Ako hradiť poplatok za tzv. ŠKOLNÉ

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou jednotnou sumou 20 € na jedno dieťa.

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza predovšetkým

bezhotovostným prevodom na účet Mestského úradu v Gelnici

číslo účtu SK 42 5600 0000 0004 0808 9002 vedený v Prima Banke a.s., pob. Gelnica,

v odôvodnených prípadoch poštovou poukážkou alebo v hotovosti priamo do pokladne školy

do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré si plní v materskej škole povinné predprimárne vzdelávanie

b) ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

4. Príspevok podľa odseku 1 a 2 na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe  nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.