Choď na obsah Choď na menu
 


 

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom,

 

že ZÁPIS do MATERSKEJ  ŠKOLY  na školský rok   2021/ 2022

sa uskutoční počas mesiaca MÁJ. Svoju žiadosť, alebo vypísané tlačivo, ktoré si môžete stiahnuť na web stránke školy, odovzdá rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke materskej školy alebo pedagogickému zamestnancovi školy.

POZOR

Pre dieťa, ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31. augusta 2021

je predprimárne vzdelávanie POVINNÉ.

Prijímanie detí  na predprimárne vzdelávanie  bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov.

PODMIENKY PRIJÍMANIA

Zákonné podmienky

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
  • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt a ktoré dovŕšilo päť rokov veku do 31.augusta 2021. V prípade, že kapacita MŠ je ešte voľná, môže byť prijaté aj dieťa z okolitých obcí.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku.
  • Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky - vrátane kapacitných možností školy.

Ostatné podmienky prijímania

  • Prijímanie súrodencov detí, ktoré už MŠ navštevujú
  • Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity po zápise.
  • K žiadosti musí rodič priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že rodič žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, musí priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Gelnica 3.mája 2021                                                                Daniela Danková, riaditeľka MŠ

 

 

 

Organizačné pokyny

pre rodičov detí

 od 10.5.2021

 

 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-10-5-2021/

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

 

 

Na základe  platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 10.mája nasledovne:

 

Prezenčné vyučovanie pre všetky deti

s VYHLÁSENÍM rodiča o bezinfekčnosti.

 

 

VSTUP DO BUDOVY materskej školy

sa riadi Vyhláškou 132 / 2021

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_51_2021.pdf

                                                           

Príloha:

https://www.minedu.sk/vyhlasenie-o-zdravotnom-stave-dietata/

Čestné vyhlasenie.doc

 

OZNAM

 

Pre osoby vstupujúce do budovy MŠ

je prekrytie dýchacích ciest

respirátorom

POVINNÉ.